شیشه سان انرژی Low E

شیشه‌های کنترل کننده انرژی چیست؟

در عصر حاضر به توجه به پیشرفت علم مهندسی و معماری، نیاز به استفاده از سیستم‌های مبتنی بر شیشه و فلز برای خلق طرح‌های معماری  با بیشترین گذر نور رو به افزایش است؛ اما این موضوع همیشه برای مهندسان مکانیک و تأسیسات معضلی محسوب می‌شد، چراکه شیشه به دلیل خواص ذاتی‌اش عایق حرارتی خوبی محسوب نمی‌شود و مشکلاتی را برای گرمایش و سرمایش ساختمان به وجود می‌آورد. مهندسان نما برای حل این مشکل رو به شیشه‌های دو‌جداره یا چند جداره آوردند که با بالا رفتن تعداد جداره‌های آن، میزان عایق بودن آن نیز بیشتر می‌شود، ولی این موضوع نیز به دلیل سنگینی بیش‌ازحد شیشه‌های چند جداره مورد استقبال مهندسان سازه قرار نگرفت.

در این میان مهندسین علم مواد و شیشه دست‌به‌کار شدند تا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌ای ضرایب گذر‌دهی حرارتی شیشه‌ها را کمتر کنند تا بتوانند با استفاده از آن در شیشه‌های دوجداره به عملکرد شیشه‌های چند جداره دست یابند. در حال حاضر شیشه‌های کنترل‌کننده انرژی معروف به SUNERGY این امکان را به طراحان و مشاوران می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها بتوانند طرح‌های زیبا و درعین‌حال با خصوصیات ذاتی بهتری برای حفظ و هدر رفت انرژی به وجود آورند. این شیشه‌ها درصورتی‌ که در محل مناسب استفاده شوند، عملکرد بسیار مناسبی را از خود نشان خواهند داد. برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با متخصصان ما در آرمانی پایا تماس بگیرید.

شیشه‌های LOW-E

شیشه Low-E که در فارسی با نام شیشه کم‌گسیل شناخته می‌شود، از مهم‌ترین و استراتژیکی‌ترین محصولات فرآوری‌شده شیشه فلوت است. شیشه‌های Low-E نقش مهمی در کنترل انرژی در ساختمان را ایفا می‌کنند و لذا علاوه بر نقش مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی، به عنوان عامل مهمی در حفاظت محیط زیست نیز دخالت دارند.
تکنولوژی تولید شیشه Low-E بر مبنای پوشش سطح شیشه با استفاده از لایه‌هایی شامل ترکیبات فلزی (اغلب بر پایه نقره و روی) در شرایط خاص خلأ و حرارت و با استفاده از فناوری کندوپاشی می‌باشد .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﺑﻴﺶ از ٨٠% اﻣﻮاج IR (ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻴﻦ٣- ٣٠ µm ) از ﻃﻴﻒ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ اﺳﺖ. اﺷﻌﻪ IR ﺁن ﺑﺨﺶ از اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎز ﺗﺎﺑﺶ اﻳﻦ اﺷﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻓﻀﺎﯼ داﺧﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ورود ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺮژﯼ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را در ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ داﺧﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دهند. ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ دو وﻳﮋﮔﯽ ﺷﻴﺸﻪ هاﯼ Low-E ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ هاﯼ هنگفتی در در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ همین ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها ﺑﺮاﯼ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮﯼ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﯼ ﺣﺮارﺗﯽ در اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺷﻴﺸﻪ هاﯼ Low-E ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﮑﻮرﻳﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ها ، دو ﺟﺪارﻩ ﮐﺮدن و ﺳﮑﻮرﻳﺖ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها اهمیت ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

مزایای استفاده از شیشه Low-E

آسايش حرارتي در زمستان و تابستان

كاهش هزينه انرژي در سال

هزينه كمتر براي تاسيسات گرمايشي و سرمايشي

جلوگيري از ورود اشعه‌هاي مضر خورشيد

تامين روشنايي مناسب براي ساختمان و در نتیجه کاهش هزینه مورد نیاز برای روشنایی