شیشه سند بلاست / شیشه ساتینا

درباره شیشه ساتینا یا ساتین (Satin Glass)

این شیشه نوع خاصی از شیشه مات محسوب می شود که از غوطه ور کردن شیشه در هیدروفلوئوریک اسید یا سایر اسیدهای ساینده به دست می آید.

سایندگی روی شیشه بسیار ریز، نرم منظم می باشد، به همین دلیل شیشه ساتینا دارای کیفیت و زیبایی منحصر بفرد است. از جمله قدیمی ترین محصولات تولید شده با این روش، ظروف مات و دکوراتیو شیشه ای می باشند.

ظروف ساتینانمونه ظروف دکوراتیو ساتینا

شیشه ساتینا نخستین بار توسط Hobbs, Brockunier و کمپانی  East Cambridge تولید شد. شیشه های مشابهی در انگلستان و قاره اروپا در همان زمان ساخته می شد. امروزه شیشه ساتینا به دلیل زیبایی بصری و همچنین قیمت نسبی مناسب در تولید های انبوه، در  دکوراسیون داخلی شیشه و همچنین نماها ، استفاده از رنگ ها و بخصوص در پارتیشن ها و فضاهای خصوصی، کاربرد فراوانی پیدا کرده است

 

تفاوت شیشه های ساده با شیشه سند بلاست / شیشه ساتینا

Clear Standard Hinged Single Glass Door

شیشه سکوریت ساده

Satin Standard Hinged Single Glass Door

شیشه ساتینا

Standard Hinged Single Glass Door Handle

یراق فرودگاهی بر روی شیشه ساتینا

 

Standard Hinged Single Glass Door Hinge

لولا بر روی شیشه ساتینا

کاربردها شیشه سند بلاست / شیشه ساتینا

ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت در اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره و ﯾﺎ درﺑﻬﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن دﯾﺪ ازﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎت یا شیشه ساتینا ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

۱ – ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺠﺮ ﻃﺮﺣﺪار ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺸﺠﺮ ﺑﺮﻓﯽ

اوﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ وﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﻤﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺠﺮ، ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﻓﺸﺎر وﺿﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮدی اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ )ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی (در ﮐﻮره ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

۲ – ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ ﺷﺪه
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻮدرﻫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ و ﻣﺎت ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺎت ﺑﻮدن در ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎزد.

۳ – ﺷﯿﺸﻪ ﺳاتینا

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎت، ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺗﯿﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺪﯾﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎت ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﺎم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺗﯿنا  ، اﺳﯿﺪ ﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﮏ(HF) ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ، ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ)ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی (ﺷﯿﺸﻪ در ﮐﻮره ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺗﯿﻨﺎ از ۴ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻟﯽ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( در حال حاضر ضخامت ۴ و ۱۰ میل آن موجود است) ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی دوﺟﺪاره، درﺑﻬﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﺳﮑﻮرﯾﺖ، ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ، و اﻧﻮاع ﻃﺮاﺣﯽ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.